KPSS Dershanesi

KPSS Eğitim Bilimlerine Hazırlık

Eğitim Bilimleri Alanları
Eğitim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme ve Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Eğitim Psikolojisi ( Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi ), Eğitim Bilimleri ( Eğitim Bilimine Giriş )

Eğitim Yöntem ve Teknikleri
Öğretim İlkeleri Temel Kavramlar Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları (Modelleri-Kuramları) Tam Öğrenme Okulda Öğrenme Modeli Öğretim Durumları Modeli Çoklu Zekâ Yapılandırıcı Yaklaşım Beyin Temelli Öğrenme Probleme Dayalı Öğrenme İşbirlikli Öğrenme Proje Temelli Öğrenme Etkin (Aktif) Öğrenme Kavram Haritası Düşünme Biçimleri (Yaratıcı, Eleştirel, Yansıtıcı) Öğretim Stratejileri Sunuş Yoluyla Öğretim. Buluş Yoluyla Öğretim Araştırma-inceleme Yoluyla Öğretim Yöntemlerin ve Tekniklerin Belirlenmesinde İlkeler Öğretim Yöntemleri Anlatım (Takrir) Tartışma Örnek Olay Gösterip Yaptırma Problem Çözme Bireysel Çalışma Grupla Öğretim Teknikleri Beyin Fırtınası Gösteri (Demonstrasyon) Soru-Cevap Rol Oynama Drama Benzetim Altı Şapkalı Düşünme Mikro Öğretim Eğitsel Oyunlar Bireysel Öğretim Teknikleri Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlı Öğretim. Bilgisayar Destekli Öğretim. Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri. Gezi-Gözlem Ev-Ödevi… slm

Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar Değişken Türleri Ölçme ve Değerlendirme Ölçme Türleri Ölçmede Birim Ölçmede Sıfır Ölçek ve Türleri. Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Hata ve Türleri Güvenirlik Korelâsyon. Güvenirlik Kestirme Yolları. 1. Test-Tekrar Test Yöntemi 2. Paralel (Eşdeğer) Formlar Yöntemi. 3. Eşdeğer Yarılar Yöntemi 4. Kuder Richardson Yöntemi (KR-20, KR-21 Formülleri) 5. Cronbach Alpha Katsayısı 6. Puanlayıcı Güvenirliği. Geçerlik Geçerlik Türleri.. 1. Kapsam Geçerliği. 2. Bir Ölçüte Dayalı Geçerlik (Yordama, Uygunluk) 3. Yapı Geçerliği 4. Görünüş Geçerliği. Geçerliği Etkileyen Faktörler Güvenirlik ve Geçerlik Arasındaki İlişki Kullanışlılık. Eğitimde Kullanılan Testlerin Sınıflandırılması. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları. Yazılı Yoklama Sözlü Yoklama Kısa Cevaplı Test (Boşluk Doldurma) Sınıflama Gerektiren Testler Doğru-Yanlış Tipi Sınavlar Çoktan Seçmeli Testler Eşleştirme Maddeleri Psiko-Motor (Devimsel) Becerilerin Ölçülmesi Çağdaş Değerlendirme Yaklaşımları Portfolyo (Öğrenci Gelişim Dosyası) Rubrik (Puanlama Yönergesi) Kontrol Listesi Değerlendirme Türleri (Amacına Göre) Test Geliştirmenin Aşamaları. Ölçme Sonuçlan Üzerinde İstatistiksel işlemler. Verilerin Düzenlenmesi. Verilerin Gruplandırılması Düzenlenen Verilerin Grafikle Gösterilmesi Merkezi Dağılım Ölçüleri (Mod, Medyan, Aritmetik Ortalama) Gruplanmış Verilerde Mod Ortancanın Özellikleri Aritmetik Ortalama Ağırlıklı Ortalama Mod, Medyan ve Ortalama Arasındaki İlişki Değişim Ölçüleri. Gruplanmış Verilerde Ranj. Varyans ve Standart Sapma Standart Puanlar Z Puanı. T Puanı Madde Analizi…

Program Geliştirme ve Sınıf Yönetimi
Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Eğitim Kurumlarının (Okulun) işlevleri Öğretmen Yeterlikleri Felsefe ve Eğitim. Program Geliştirmede Temel Kavramlar ve İlişkileri Programın Öğeleri Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Eğitim Felsefeleri. Başlıca Program Geliştirme Modelleri Başlıca Program Tasarımı Yaklaşımları Program Geliştirme. İhtiyaç Nedir? İhtiyaç Saptama Yaklaşımları İhtiyaç Saptama Teknikleri Hedef Nedir? Hedefler ve Nitelikleri Hedeflerin Dikey Boyutta Sıralanması Hedefi Belirleme Süreci Hedef Yazımında Yaklaşımlar Hedeflerin Davranışlara Dönüştürülme Gerekçeleri. Günlük Ders Planı nitelendirilmiş Yıllık Plan Çağdaş Eğitim ve Program Geliştirme Anlayışı Yeni ilköğretim programları (1-5. Sınıflar) Sınıf Yönetiminin Tanımı ve İşlevi Sınıf Yönetimi Yaklaşımları Etkili Bir Sınıf yönetiminde Öğretmenin Rolü ve Görevleri Sınıf Yönetiminin Boyutları Sınıf Yönetiminde Fiziksel Düzen. Sınıf Yönetiminde Plan ve Program Etkinlikleri Sınıf Yönetiminde Zamanın Düzenlenmesi Sınıf Yönetiminde Kuralların Belirlenmesi ve İlişkilerin Düzenlenmesi Sınıf içinde İstenmeyen Davranışlar Sınıf içinde istenmeyen Davranışların önlenmesi Sınıf İçinde İstenmeyen Davranışların Değiştirilmesi…

Rehberlik
Eğitimde öğrenci kişilik hizmetleri, yeri ve önemi; çağdaş eğitimde okulun yapısı; öğrenci kişilik hizmetleri kapsamındaki etkinlik alanları, Rehberliğin tanımı ve amacı, rehberlik hizmetleri kapsamında yer alan ve almayan etkinlikler; rehberliğin ilkeleri ve rehberlikte hizmet alanları, Rehberliğin türleri ve eğitimde rehberlik hizmetleri, Kişisel Rehberlik – Tanımı, amacı ve bu kapsamda öğrenciye kazandırılması gereken yeterlilikler; insancı psikoloji ve eğitimle ilişkisi, Kişisel Rehberlik – Eğitim sürecinde öğretmen-öğrenci ilişkilerini kolaylaştırıcı faktörler, Mesleki Rehberlik – Tanımı, amacı , mesleki gelişim süreci ve aşamaları, Mesleki Rehberlik – Mesleki gelişim kuramları, Eğitsel Rehberlik – Tanımı, amacı ve bu kapsamda öğrenciye kazandırılması gereken yeterlikler, Eğitsel Rehberlik – Eğitim kademelerine göre, Bireyi Tanıma Teknikleri – Tanımı, amacı ve bireyi tanımanın önemi; testler, Bireyi Tanıma Teknikleri – Test-dışı teknikler; bireyi tanımada uyulması gereken ilkeler, Özel Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, Rehberlikte program geliştirme, Rehberlik Örgütü ve İlgili Mevzuat… Öğretmende bulunması gereken…

Eğitim Psikolojisi ( Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi )
Gelişim: Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim süreçleri, gelişimde süreklilik ve süreksizlik ikilemi, Gelişime etki eden etmenler, Gelişimin ilkeleri, dönemleri ve gelişim ödevleri, Doğum öncesi ve bebeklik döneminde fiziksel gelişim, İlk çocukluk ve Engenlikte Fiziksel Gelişim, Bilişsel Gelişim, Kişilik Gelişimi, Ahlak Gelişimi, Öğrenme Psikolojisi; temel kavramlar ve öğrenmeye etki eden etmenler, Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma kuramları, Sosyal-Bilişsel Kuram ve Bilgi İşleme Kuramı , Weiner’in nedensel çıkarsama kuramı, Gagne’nin Öğrenmenin koşulları kuramı… KPSS-2008 Gelişim Soruları

Eğitim Bilimleri ( Eğitim Bilimine Giriş )
Eğitimin Temel Kavramları; Bir Bilim Olarak Eğitimin Temelleri: Felsefi, Sosyal, Hukuki, Psikolojik, Ekonomik, Politik; Eğitimin Tarihsel Gelişimi; Eğitim Bilimlerinde Yöntem; Eğitimin İşlevleri; Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Toplumsal Değişme ve Yenileşme; Bir Meslek Olarak Öğretmenlik; Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler…

Yorumlar